Có lên chức không ?

(Tự gieo quẻ)

Năm Nhâm Thìn

Tháng  Qúy Mão

Ngày  Giáp Dần

Gieo quẻ ra Thiên Hỏa Đồng Nhân biến Thiên Sơn Độn

 

LUẬN QUẺ :

-Quan quỷ (Q) là chức danh, địa vị

-Tử Tôn ( To ) là khắc thần của Q

-Dụng thần là Quan quỷ ( Q )

 

XÉT DỮ KIỆN:

*Thế và Ứng  của hai quẻ đều xung khắc nhau, chứng tỏ ở nơi làm việc người hỏi chưa được nhất trí lắm khi đề bạt.

 

*Hào phụ mẫu(P) động khắc Tử tôn (To) có lợi cho Quan quỷ, nhưng chưa đủ sức mạnh để trấn áp Tử tôn ( To).

 

*Quan quỷ ( Q ) chỉ có một hào, nhưng khắc thần Tử Tôn (To) lại quá nhiều nên  Quan bị suy, bị yếu do đó việc lên chức chưa thực hiện được.

 

*Thê hào cần vượng tướng nhưng ở đây lại bị nhật hình và xung khắc với hào động nên không tốt.

 

*Thế trì Quan quỷ ( Q ): không được sự ủng hộ của người khác.

 

* Quẻ Thiên Sơn Độn là chưa đến thời xuất hiện, còn lánh ẩn – phải chờ thời.

 

KẾT LUẬN  : Ứng nghiệm như nhận định: “ Không được thăng tiến, lên chức mới”

 

Cô giáo  : Nguyễn Thi Thanh tổ Dịch học liêũ giai

(Đăngngày : 13 .08 .2013)