Một số kinh nghiệm chọn thời gian tốt giúp cho công việc trong cuộc sống

Một số kinh nghiệm chọn thời gian tốt giúp cho công việc trong cuộc sống

I.Việc Hôn Nhân: Bảng lập thành để so đôi tuổi. Theo cổ nhân thì: - Chồng Kim vợ Kim lấy nhau, sinh đẻ không lợi , hay cãi nhau, có khi phải lìa nhau, vì lưỡng kim kim khuyết.

» Read More