Phần iii .ví dụ minh hoạ cho phép tính tam quái trạch

III. NHÂN QUÁI :

 

-  Xét Nhân quái cho năm Canh Thìn ( 2000 )

-  Xét Canh Thìn Niên tinh : Cửu Tử  -  Ly 9

-  Cung Khởi nguyên : Đoài 7

Lưu ý : Cung Khởi nguyên luôn luôn lấy theo âm dương Phân kim Tọa sơn của ngôi nhà mà không bao giờ thay đổi. Tức lấy theo âm dương cục của phân kim Tọa sơn. Nhà này phân kim Tọa sơn là Bính Ngọ Âm 6 cục, nên cung Khởi nguyên lấy Đoài.

 

1.Lấy Phù đầu tinh :

Để lấy Phù đầu tinh Nhân quái, áp dụng công thức:

(      Niên tinh   x       Chủ tinh Đại quái  x       Đại môn )

(         Ly 9       x               Cấn 8            x       Khảm 1  )

(              =     Ly 9                                  x       Khảm1  )  =  Càn 6

 

Vậy Sao Vũ Khúc kim tinh Càn 6 chính là phù đầu tinh của Nhân quái.

 

2 .Lấy Nhân cục :

Vì Năm Canh Thìn thuộc về năm dương, nên áp dụng công thức Lấy nhân cục cho năm dương.

( Địa cục    x      [ Khởi nguyên x Niên Tinh ]     x   Mệnh chủ )

( Địa cục    x                        A                            x   Mệnh chủ )

(                 B                                                     x   Mệnh chủ )

 

Cụ thể :

( Đoài 7    x    [  Đoài 7   x   Ly 9  ]                      x         Đoài 7 )

( Đoài 7    x             Khảm 1                               x        Đoài 7  )

(               Ly 9                                                    x        Đoài 7  )     = Khảm 1

 

Vậy Sao Văn khúc Thủy tinh Khảm 1. Chính là Nhân cục của năm Canh Thìn

 

3. Lập phương trình Nhân quái:

Phương trình Nhân quái cũng tương tự như phương trình của Thiên quái nhưng trong phương trình 1 không chạy thẳng từ Long đầu Canh Thìn tới năm sinh mệnh chủ Mậu Tý mà chạy qua 2 bước :

 

Bước 1 :  từ Long đầu Canh Thìn chạy tới Phân kim Đại môn Canh Tý (21 vị )

 

Bước 2 : lại tiếp tục chạy từ phân kim của Đại môn Canh Tý đến Năm sinh của Mệnh chủ Mậu Tý ( 48 vị )

Hệ quỹ đạo chuyển động của phương trình 1 và phương trình 2 theo quỹ đạo của Sao chủ quản Qủe Địa quái, Cự môn Cấn 8, phần âm dương chạy thuận nghịch đều theo âm dương của năm Tiểu vận, năm âm chạy nghịch năm dương chay thuận.

 

Vậy quỹ đạo chuyển động của Phương trình Nhân quái năm Canh Thìn ( 2000) (năm dương ) là Hệ Cấn Dương độn.

 

Phương trình 1 : Phương trình điểm huyệt

Long đầu                                               ( ….Vị )                     Tuổi Mệnh chủ

------------(PK đại môn)                        ------------->                 -------------------

Phù đầu tinh                                        Hệ …(+)(-)                       Huyệt vị

    

Canh Thìn                                              ( 69 Vị )                           Mậu Tý

--------------(ĐM. Canh Tý )              -------------------->                ---------------

    Càn 6                                                Hệ Cấn ( + )                      Khôn 2

 

Phương trình 2 : Phương trình hành long

 

Nhân Cục                                 ( ….Vị )                                Long nhập thủ

---------------                       ------------------->                         -------------------

Phù đầu tinh                         Hệ …..(+) (-)                                  Huyệt vị  

 

Khảm 1                                      (  69 Vị  )                                 Cấn 8

---------------                         -------------------->                 ---------------------

Càn 6                                        Hệ Cấn ( + )                            Khôn 2

 

Phương trình 3 : Phương trình lập hướng

 

Tiếp nhân cung                              ( Bát môn )                                Hướng huyệt

--------------------                          -------------------->                       --------------------

Long nhập thủ                                     (+)                                          Nhân cục

 

Thương 3                                         ( Bát môn )                               Sinh môn 8    

-------------------                            --------------------->                    ----------------------

    Cấn 8                                                ( + )                                        Khảm 1

 

4.Lập quẻ :

Lấy Hướng huyệt làm quẻ thượng, Long nhập thủ làm quẻ hạ, chồng lên nhau mà được quẻ Nhân quái

 

Hướng huyệt                                  8

-------------------         =               ---------

Long nhập thủ                               8

 

Quẻ  : Bát Thuần Cấn, Thế ngồi hào 6 dương. Chủ tinh quản cục : Sao “Tham Lang” ( Chấn 3)

 

5. Lấy Nguyên đường, hào Động, quẻ Biến.

Hệ Cấn Dương độn thế hào dương lấy sao Văn khúc. Đặt Văn khúc vào hào Thế thì Vũ khúc hào sơ, Cự môn hào 2, Lộc tồn hào 3, Tham lang hào 4, Liêm trinh hào 5, Phá quân lại ra hào 6, Phá quân là sao chủ mệnh vậy hào 6 là hào Nguyên đường. Lại đặt Tý vào hào Nguyên đường 6 rồi thuận đếm đến năm tiểu vận Thìn, vậy hào 4 sẽ là hào Động. Hào động thì biến, quẻ biến ra là quẻ Hỏa Sơn Lữ .

 

TRÍCH VÍ DỤ MINH HỌA TRONG SÁCH TAM QUÁI TRẠCH

TÁC GIẢ : CAO TỪ LINH

Ngày đăng :22/12/2013