Nghiên cứu LÁ SỐ CỦA MỘT NGƯỜI GIÀU MÀ KHÔNG SANG

Bà: Nguyễn Thị Thơ

Ngày sinh: 13/7/1933 hồi 10h -11h ( dương lịch )

         Tức : 21/5/ 1933Nhuận giờ Tị   ( âm lịch )

LUẬN GIẢI:

*Về Âm Dương: Âm nữ mà Mệnh lập ở cung Dần là cung Dương, thế là “ Âm dương nghịch lý”. Không tốt.

 *Về Ngũ Hành: Kim mệnh mà Thủy cục là “ Mệnh cục ngũ hành tương sinh” nhưng là “Sinh xuất” thì chỉ tương đối tốt. Phải tán cái Mệnh mình ra để sinh cái Cục thì cuộc đời sẽ vất vả.

 *Về Cung Mệnh: Cái yếu thứ nhất của số người này là “Mệnh cư Tuyệt địa”  Kim mệnh mà Mệnh lại lập ở cung Dần thuộc Mộc, thì cuộc đời sẽ bị ảnh hưởng khá nặng  về vấn đề này.

Cach thứ nhất của lá số này là “Mệnh vô chính diệu đắc tam Không”  Tức là Mệnh không có chính tinh mà có Thiên Không,+ Đia không+ Tuần không , nhưng tiếc rằng ở Mệnh không có một “ sao Không”  nào tọa thủ, nên các chính tinh ở cung sung chiếu là Cự môn+ Thái dương chiếu đến Mệnh không có gì làm cái gương phản chiếu để dư quang của chính tinh đến cung Mệnh được sáng lên, mà Thái dương lại hãm địa, đến Mệnh thì càng mờ tối thêm. Hội chiếu có Thiên đồng+ Thái âm đều hãm địa cả 2 sao. Chỉ có Thiên cơ, Thiên lương miếu địa hội chiếu, Thì Cơ + Lương lại bị sao Tuần án ngữ là cho 2 sao này kém sáng đi, chiếu đến Mệnh không có “ Sao không” nào ở đó làm cho 2 sao “ Cơ Lương” sáng lên được nữa. Số này có Hóa khoa lại không đắc địa, Hóa quyền thì hãm địa. Cung Quan có Hồng Loan+ Đào hoa+ Thiên hỷ là tam minh làm cho Thái âmThiên đồng sáng  lên được, Nhưng lại gặp Địa không đồng cung và sao Thai đồng cung. “ Sách có câu Thai cư Mệnh vị đa học thiểu thành”  nhưng ở đây học cũng chẳng được đa học , chỉ học hết bậc tiểu học rồi đi buôn và đi làm nhân viên hành chính cấp thấp. Vì Mệnh đã như trên lại “ Mệnh cư Tuyệt địa “ nên không sang được, nhưng giàu là tại đâu. Xem cung Tài thì rõ. Cung này có Thiên cơ+ Thiên lương ở Thìn Tuất là cách dễ làm giàu. Mà thực tế người này làm giàu rất nhanh, có từ 1954 đến 1960, trong có mấy năm mà từ 1 người tay trắng làm nên giàu có, Tư sản mà khi cải tạo Tư sản, Thành phố Hà Nội phải cho là một Tư Sản lớn để lấy ra làm một vụ điển hình, tich thu toàn bộ tài sản và bắt giam người chồng, xử tù 3 năm.

Cung Tài có cách dễ làm giàu và làm giàu nhanh, nhưng lại bị đến 2 không  là Thiên khôngTuần không  nên giàu đấy rồi lại hết đấy. Lại còn Địa không + Địa kiếp + Kiếp sát  chiếu nữa là đủ 2không+ 2 kiếp thì cung Tài đẹp mà hóa xấu.

 *Về Cung Thân: Thân cư Phu, mà cung Phu vô chính diệu đắc có nhị Không là Triệt không và Địa không, nhưng may cung vô chính diệu này lại có Triệt án ngữ, nên “Nhật Nguyệt chiếu hư Không”, lại có Hóa khoa+ Lộc tồn+Triệt  là “ Khoa  Lộc Triệt phùng” có cách đó nên giàu sang nhanh, nhưng giàu mà không sang được , vì cung này bị đến 3 Sát tinh là Địa không+ Địa kiếp+ Hỏa tinh đều hãm địa và giáp Kình dương giáp Đà la, lại một bên là Tuần, một bên là Triệt, nên 4 cái gông cùm ấy kẹp lấy số phận người chồng, phải đi tù đúng quá! May mà có Thiên đức+ Phúc đức+ Long đức, Ân quang và Hóa khoa( đệ nhất giải tinh ) nên chồng được sửa sai, tha cho về, sau mấy năm bị giam tù oan.

Người phụ nữ này Thân cư Phu  đáng lẽ phải đi tù, nhưng chỉ nhiều lần ra trước tòa mà thôi, vì may Mệnh vô chính diệu đắc Tam không, Chứ Mệnh có Thiên hình thủ Mệnh lại gặp đến 5 Sát tinh ( Kiếp sát+ Thiên không+ Hỏa tinh+ Địa không + Đà la nhị hợp ).

Mặt khác Lộc tồn, ở cung Phu, mà Thân cư Phu, lại gặp Tràng sinh+ Đế vượng  là 2 sao hệ số nhân cái giàu lên, nên làm giàu rất nhanh chóng, chỉ có mấy năm đã trở thành  Tư sản lớn ở Hà nội. Nhưng bị TuầnTriệt kẹp 2 bên nên giàu  chóng đấy  mà hết cả Tài sản cũng rất chóng . Lại thêm Quan phù + Quan phủ nữa, nên cô này phải ra tòa mấy lần, không phải đi tù, tài sản bị tịch thu hết nhẵn.

Người này được cung Điền tốt : Có Thiên phủ đắc địa ( cái kho của Trời) Cộng thêm Tam thai + Bát tọa + Văn xương+ Văn khúc , Tả phù+ Hữu bật, Long trì+ Phượng các, nên có nhiều nhà, bị tịch thu đi rồi, còn lại một cái nhà 3 tầng, đến sửa sai, được trả lại, nên nay cũng khá giàu.

 *Về Cung Tử Tức: Có Tử Vi + Thất sát bị sao Tuần án ngữ , lại bị Đà la+ Linh tinh và Hóa Kỵ, Cô Thần+ Qủa tú+ Tang môn+ Bạch hổ, Điếu khách, Tuế phá, Phá toái , Tử, Tuyệt, nên rõ ràng là 2 vợ chồng này không con, có sao Dưỡng ở Tử tức, nên chỉ có một con nuôi.

 *Về Vận Hạn :

Năm 1960 là năm cải tạo Tư sản ở Hà nội là năm Canh Tý,  Tuổi người này là 28 tuổi, là năm mất hết  cơ nghiệp và chồng đi tù

Đại hạn : Đến cung Phúc ( 22 tuổi- 31tuổi) là đại hạn làm nên giàu có lớn: Vô chính diệu đắc tam Không ( Tuần không + Thiên không + Triệt không). Cung xung chiếu có Thiên cơ+ Thiên lương  miếu địa mà cư Tài bạch, nên làm giàu vừa dễ, vừa chóng, nhưng Cơ + Lương bị sao Tuần án ngữ mà cung Phúc vô chính diệu  lại không có sao không nào án ngữ cả, nên của không giữ được, lại còn Thêm  Đia kiếp + Thiên không + Hỏa Tinh, Phục binh là những sao làm cho sạt nghiệp

Tiểu hạn : Là năm Canh Tý cũng đến cung Phúc thế là “Đại tiểu hạn trùng phùng” nên cái hay đến cũng nhanh mà cái dở đến cũng chóng, như trên đã phân tích . Một Cơ Lương thành 2 Cơ Lương, một Địa kiếp thành 2 Địa kiếp, một Thiên không thành 2 Thiên không, một Phục binh thành 2 Phục binh. ( Có ăn cướp, có lưu manh, lại có đứa phục kích) nên không tránh được sạt nghiệp

 TÓM LẠI :

Số này là người sinh vào tháng Nhuận, mà theo kinh nghiệm từ ngày 15 của tháng 5 nhuận thì lập lá số Tử Vi Phải lấy vào ngày 15 tháng 6 . Số này là 21 tháng 5 Nhuận  thì phải coi là 21 tháng 6 mới đúng số.

Số này là một số giàu có mà không sang , như đã phân tích rõ ở trên . Thường thì số đã tốt đẹp thì cái giàu, cái sang điều đi đôi cả, nhưng cũng có những trường hợp ở Nông thôn có trọc phú, chỉ giàu mà không sang, ở thành thị có Tư sản, chỉ có của mà không có công danh, như lá số này.

Nên học tập được ở số này 2 kinh nghiệm trên đây : Lấy số người sinh vào tháng Nhuận và số người giàu mà không sang./.


Trên là phần luận giải lá số Tử Vi của:    Cụ  Phạm Khắc Niệm

  ( Đăng ngày : 26.12.2012