Con mắt thứ ba - TỔNG KẾT

Con mắt thứ ba - TỔNG KẾT

NGOÀI KHOA HỌC TÂM LÝ CÒN CÓ THỂ CÓ NHIỀU GIẢ THUYẾT ĐỂ GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG ĐỊNH TÂM.   Người thực hành thiền định ít nhiều chuyên nghiệp, có lẽ đều mong muốn tìm hiểu tài liệu nào đó, có mức độ tin cậy tương đối, để hiểu được hiện tượng...

» Read More

Con mắt thứ ba - SỐ 7 – HẰNG SỐ CƠ BẢN

Con mắt thứ ba - SỐ 7 – HẰNG SỐ CƠ BẢN

                               SỐ 7 – HẰNG SỐ CƠ BẢN, CÓ KHẢ NĂNG ĐƯA TỚI TRẠNG THÁI ĐỊNH TÂM.   Nguồn gốc của việc phát hiện hằng số 7. - Ai đó là tín đồ của chủ nghĩa thiền định bảo thủ chuyên chánh, triệt để, có lẽ...

» Read More

Con mắt thứ ba - TỔNG KẾT SƠ BỘ

Con mắt thứ ba - TỔNG KẾT SƠ BỘ

                                        TỔNG KẾT SƠ BỘ TỪ ĐẦU TÀI LIỆU CHO ĐẾN PHẦN THỰC HÀNH   Có lẽ đây là một công việc xây dựng thực sự một bộ môn từ A tới Z. Như nhiều lần tài liệu này có đề cập,...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định ( thực hành2)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định ( thực hành2)

                                                            GIẢ THUYẾT CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH                                       Thao tác vật lý và tâm...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định ( thực hành 1)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định ( thực hành 1)

                                                                 GIẢ THUYẾT CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH                                              Thao...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (11)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (11)

                                                                  GIẢ THUYẾT CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH                   ĐÂY LÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ THỂ QUÍ VỊ CẦN QUAN TÂM...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (10)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (10)

                                                                                                                 ĐÂY LÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (9)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (9)

                                                           CẦN PHẢI CÓ MỘT LÝ THUYẾT THIỀN ĐỊNH MỚI                                  ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU BẢN...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (8)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (8)

                                                                            CÒN RẤT NHIỀU KHÓ KHĂN                                      ...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (7)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (7)

                                                                   GIẢ THUYẾt CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH                                              ...

» Read More